Skip to main content

Helsepedagogikk

Den videregående skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer, og dens pedagogiske grunnlag er helsepedagogikken og sosialterapien. Dette er et fagområde som integrerer pedagogiske, medisinske og sosiale emner.

Vi ønsker å vektlegge positive tilbakemeldinger til elevene, og ta bort fokus på prestasjon i teoretiske undervisningsfag. Vi ønsker også at så mange elever som mulig kan gå gjennom skoletiden med fornyet tillit til seg selv, sine evner og samfunnet, samt troen på at de trengs. Vi vil ta i bruk potensialet som ligger i det faktum at vi har forskjellige kvaliteter, både på et menneskelig og faglig plan, og vise hva som kan skje hvis man legger til rette for å ta i bruk hele mennesket i en videregående utdanning, med fokus på samhandling.

Vi ønsker å være en skole hvor den enkelte blir sett, og være en kultur som stimulerer til vekst og utvikling. Vi vil at den enkelte elev skal finne sin begavelse og vei.

Mål

Skolen har høy lærertetthet, der lærere og rådgiver samarbeider om elevens individuelle læringsreise med en sosialterapeutisk tilnærming. Disse er elevens kontaktpersoner på skolen, og står for den daglige oppfølging og veileder eleven. Sammen med eleven skal de planlegge en læringsreise og individuell opplæringsplan (IOP), der man utformer et skoleløp i tråd med elevens forutsetninger, mål og livssituasjon. Slik retter arbeidet seg mot både faglige og sosiale utfordringer. Lærer og rådgiver medvirker i elevens nettverk og deltar på nødvendige møter, foretar pedagogisk forarbeid og ansvar for halv- og helårsrapporter, samt kurs- og kompetansebevis som eleven oppnår.

Som en del av skolens årsrytme legges det vekt på å følge og markere overgangene i naturens årstider. Dette skjer blant annet ved at skolen holder årstidsfester: Mikaelifeiring, lanternefest, høstkonsert, adventsspiral, juleavslutning, karneval, og sommerkonsert er noen av høytidene som feires. Dette skaper glede og rom for meningsfullt samvær på skolen.

Metode

Skolen tilbyr et helhetlig undervisningsopplegg. Dette innebærer at alle elever deltar i ulike undervisningsformer, verksteder og fag. Det legges stor vekt på praktisk arbeid, håndverk, opplevelser, kreativ utfoldelse og sosialt samspill. Felles turer er også en viktig del av læreplanen.

Skolens undervisning søker å sette den enkelte elevs erfaringer, følelser og refleksjoner i en større sammenheng som kan stimulere til læring og utvikling.

Undervisningsformen er i stor grad differensiert, og arbeidsformen er sosialterapeutisk. Det vil si at sosial samhandling og kompetanse er viktige faktorer i skolehverdagen. Dette øves blant annet gjennom samtaler, individuelt og i grupper. Vi jobber med å utvikle en fellesskapskultur og godt samspill, blant annet ved bruk av aktivt tilbakeblikk.