Skip to main content

Verksteder

Undervisningen i verkstedene står i en særstilling som arena for å oppnå mestringsfølelse. I bruken av verkstedene og de tverrfaglige mulighetene ligger det et stort potensiale for hva som kan utrettes. Valget av fagområder som musikk, kunst, tre, metall og betong som plattform gjør at vi kan utforske ulike tema og fagfelt gjennom praktiske og kunstneriske arbeidsformer.

Musikk

I musikkverkstedet får vi muligheten til å trene det sosiale og det kunstneriske. I samspillet øver vi oss på å lytte og å gi og ta plass. Med instrumenter, sang og tekster kan vi uttrykke oss individuelt og personlig. I samspillI får elevene anledning til å øve ferdigheter på tradisjonelle bandinstrumenter.
Å øve instrumentferdigheter krever tålmodighet, vilje og evnen til å stå i en utfordring man ikke umiddelbart mestrer. Når man er klar for å bidra med sine ferdigheter i samspill, øves det musikalske, evnen til å lytte og å bidra med det som felleskapet og musikken trenger. 

Kunst

På kunstverkstedet får eleven mulighet til å oppøve evnen til å iaktta og mulighet til å utvikle form- og fargesans. Vi lærer å uttrykke indre og ytre opplevelser visuelt gjennom bruk av ulike verktøy og metoder. På kunstverkstedet arbeides det med mange forskjellige håndverk, tradisjoner og teknikker. Noen av disse er maleri, keramikk, søm, tegning og ull.

Tre

På treverkstedet møter elevene ulike teknikker og metoder. Det blir lagt vekt på å beherske håndverktøy så vel som elektrisk verktøy og undervisningen foregår ute og inne. Eleven lærer å arbeide etter mål og har mulighet for å øve på praktisk matematikk.
I treet møter eleven ulike kvaliteter gjennom de ulike tresortene, og i de ulike stadiene man kan jobbe med tre. Å arbeide med tre krever presisjon og nøyaktighet.

Metall

Å jobbe med metall virker inn på viljen. Det er kan være krevende fysisk arbeid. I takt med økende ferdighetsnivå merker eleven at teknikk er viktigere. Da kommer oppdagelsen av at jeg begynner å lære et håndverk. Metall er et ”snilt” materiale med mulighet til å rette opp om resultatet blir annerledes enn eleven ønsket. Materialet gir mulighet til å jobbe med det varme flytende metallet til det harde metallet som kan bankes, kappes og klippes.

Betong

På betongverkstedet møter elevene materialer i tre ulike stadier, som pulver, i flytende form og som et fast og hardt materiale. Når betongen er helt i formen er det ikke mulig å foreta noen endringer.

Det gjør at eleven må være sikker på det han foretar seg i veien mot å lage en støpeform. Det forutsetter også at eleven klarer å se for seg at han jobber med en negativ form når han jobber med en støpeform, og at støpen vil ende opp som et positivt produkt. På betongverkstedet får eleven flere muligheter til å jobbe med praktisk matematikk.

Fellesfag og aktiviteter

Vi har faste fellesaktiviteter hver uke som

  • kor
  • trommesirkel
  • daglig morgensamling
  • kroppsøving
  • fredagssamling

Skolehage

Arbeidet med skolehagen har vokst frem i løpet av de siste årene, og er nå å regne som et eget verksted. Oppgavene i skolehagen er på mange måter et tverrfaglig prosjekt, der ulike fag møtes, som naturfag, samfunnsfag og historie, og mat og helse. Arbeidet med skolehagen er naturlig nok tett knyttet opp mot årstidene, og i samspill med naturen deltar elevene i ulike aktiviteter som jordforbedring, bearbeiding av jord og kompost, såing og utplanting i bed, og arbeid med skolens bikuber. I disse oppgavene inngår også en del teoretisk undervisning om hvilke planter som egner seg hvor, og hvilken nytte de kan ha for mennesker, insekter, fugler og dyr, samt bearbeiding av landskap og uteområder.

Turer

På videregående trinn reiser vi ofte på turer både til lokalområdene, resten av landet, og til det store utland. Vi tar naturen i bruk, og har blant annet et nøst med kanoer, kajakker og fiskeutstyr og det nødvendige til en tur på sjøen. Vi drar på korte og lengre turer både i fjellet og i lavlandet, gjerne også med sykkel, og hvert år drar vi på vintertur med mulighet for ulike skiaktiviteter. Avhengig av turenes tema har vi fordypet oss i kunst, musikk, arkitektur, geologi, historie og mange andre ting.

Reiser og turer gir en unik mulighet til å bli kjent med hverandre, og oppdage nye sider og kvaliteter ved den enkelte. Gjennom å reise opparbeider vi oss kompetanse på mange felt. Man lærer å ta vare på seg selv og andre, og å geografisk orientere seg, å fungere sammen i en gruppe, og å møte nye steder og mennesker.

Vi synes det er viktig å bli god på å reise, både kort og langt, i byen og på landet.