Skip to main content

Om skolen

Helsepedagogikk

Den videregående skolen bygger på Rudolf Steiners pedagogiske ideer, og dens pedagogiske grunnlag er helsepedagogikken og sosialterapien. Dette er et fagområde som integrerer pedagogiske, medisinske og sosiale emner.

Vi ønsker å vektlegge positive tilbakemeldinger til elevene, og ta bort fokus på prestasjon i teoretiske undervisningsfag. Vi ønsker også at så mange elever som mulig kan gå gjennom skoletiden med fornyet tillit til seg selv, sine evner og samfunnet, samt troen på at de trengs. Vi vil ta i bruk potensialet som ligger i det faktum at vi har forskjellige kvaliteter, både på et menneskelig og faglig plan, og vise hva som kan skje hvis man legger til rette for å ta i bruk hele mennesket i en videregående utdanning, med fokus på samhandling.

Vi ønsker å være en skole hvor den enkelte blir sett, og være en kultur som stimulerer til vekst og utvikling. Vi vil at den enkelte elev skal finne sin begavelse og vei.

Mål

Skolen har høy lærertetthet, der lærere og rådgiver samarbeider om elevens individuelle læringsreise med en sosialterapeutisk tilnærming. Disse er elevens kontaktpersoner på skolen, og står for den daglige oppfølging og veileder eleven. Sammen med eleven skal de planlegge en læringsreise og individuell opplæringsplan (IOP), der man utformer et skoleløp i tråd med elevens forutsetninger, mål og livssituasjon. Slik retter arbeidet seg mot både faglige og sosiale utfordringer. Lærer og rådgiver medvirker i elevens nettverk og deltar på nødvendige møter, foretar pedagogisk forarbeid og ansvar for halv- og helårsrapporter, samt kurs- og kompetansebevis som eleven oppnår.

Som en del av skolens årsrytme legges det vekt på å følge og markere overgangene i naturens årstider. Dette skjer blant annet ved at skolen holder årstidsfester: Mikaelifeiring, lanternefest, høstkonsert, adventsspiral, juleavslutning, karneval, og sommerkonsert er noen av høytidene som feires. Dette skaper glede og rom for meningsfullt samvær på skolen.

Metode

Skolen tilbyr et helhetlig undervisningsopplegg. Dette innebærer at alle elever deltar i ulike undervisningsformer, verksteder og fag. Det legges stor vekt på praktisk arbeid, håndverk, opplevelser, kreativ utfoldelse og sosialt samspill. Felles turer er også en viktig del av læreplanen.

Skolens undervisning søker å sette den enkelte elevs erfaringer, følelser og refleksjoner i en større sammenheng som kan stimulere til læring og utvikling.

Undervisningsformen er i stor grad differensiert, og arbeidsformen er sosialterapeutisk. Det vil si at sosial samhandling og kompetanse er viktige faktorer i skolehverdagen. Dette øves blant annet gjennom samtaler, individuelt og i grupper. Vi jobber med å utvikle en fellesskapskultur og godt samspill, blant annet ved bruk av aktivt tilbakeblikk.

Read more …Om skolen

 • Hits: 3711

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Søke om skoleplass

Ta kontakt med skolen og si at du ønsker å søke. Kom gjerne på besøk og omvisning, slik at du får sett skolen og oss, og vi får møtt dere. Det er også muligheter for å komme og prøve ut skolen noen dager for å bli mer kjent med oss før eventuell søknad leveres. Videre har vi et søknadsskjema som må fylles ut, og her kan nødvendig dokumentasjon legges ved. Vi har i utgangspunktet søknadsfrist 1. februar, men har også mulighet for å ta inn elever gjennom hele skoleåret.

Skoleplass forutsetter anbefaling om spesialundervisning fra PPT og vedtak om dette ved Vestland Fylkeskommune. Det vil si at eleven etter inntak tilvises til PPT og søker om spesialundervisning.

Skolen er for elever som har psykososiale, langvarige, eller permanente lærevansker. Skoleplass vil forutsette at slike vansker kan dokumenteres. All undervisning på helsepedagogisk videregående er spesialundervisning. Når vedtak om spesialundervisning er fattet, utarbeides det en IOP - individuell opplæringsplan, som inneholder mål for eleven.

Vi samarbeider med instanser som PPT, BUP, Barnevernstjenesten, NAV, Vestland Fylkeskommune, Forvaltningstjenesten og andre helsetjenester.

Last ned søknadsskjema i PDF og skriv ut

Utvidet tid

Skoleløpet er i utgangspunktet 3-årig, men elever kan søke om utvidet tid. Dette skjer i tilfeller hvor elev, foresatte og skole har kommet frem til at det er behov for å søke. PPT vurderer behovet for utvidet tid med bakgrunn i kartleggingsarbeid og søknad, og Vestland Fylkeskommune fatter et eventuelt vedtak.

Økonomi

Skolen mottar statsstøtte og er som andre videregående skoler gratis. Skolen dekker utgifter i forbindelse med turer og lignende.

Kompetansebevis og skoleattest

Skolen utsteder kompetansebevis. I disse beskrives undervisning, turer og prosjekter elevene har deltatt i. Det belyses også til en viss grad hvordan eleven har deltatt og arbeidet. Etter endt skoleår utstedes det en skoleattest hvor det dokumenteres at eleven har vært elev ved skolen. Skolen gir ikke formell studiekompetanse, men det fremkommer hvilken grunnkompetanse eleven har fått, som avhenger av den enkeltes forutsetninger og utvikling. Grunnkompetanse vil si at enkeltmål fra Steinerskolens læreplan er nådd i et eller flere fag. I tillegg viser skoleattesten en fraværsoversikt.

Ved fravær utover det myndighetene godkjenner, må elevene fremskaffe legeattest. Skolen har tett dialog med elevene, og skal informeres om alt fravær. Planlagt fravær varsles skriftlig i forkant. Dette gjelder alt fra legebesøk til permisjoner.

Arbeidspraksis

Muligheter for arbeidspraksis vurderes individuelt. Skolen ønsker at elever skal få mulighet til å prøve seg i arbeidssituasjoner, og arbeider kontinuerlig med å inngå gode samarbeid med bedrifter og initiativer hvor vi ser at eleven kan få et godt og trygt møte med arbeidslivet. Hvilken type arbeidsplass og omfanget varierer ut ifra den enkelte.

For elever som har behov for varig tilrettelagt arbeid, har vi samarbeid med ulike vekstbedrifter. I løpet av det siste året kan vi sammen med eleven lage avtaler med en utvalgt bedrift. Eleven kan da være i prøvetid hos bedriften i en tilmålt periode. Som oftest vil dette være 2-3 dager i uken over en tidsramme på 4-8 uker.

Kantine

I skolens kantine serveres det varm lunsj hver dag, og hver mandag er det felles frokost. Kantinen er gratis for skolens elever, og vi har fokus på variert god, næringsrik og økologisk mat, og elever og lærere spiser sammen.

Kjøkkenet er også en arena der elever i perioder kan delta i ulike prosjekter. Skolen har også et lite skolekjøkken der elever har mulighet til å øve på enkel matlaging.

Transport

Skoleskyss

Du kan ha rett på gratis skoleskyss når du er elev ved Steinerskolen på Skjolds videregående trinn. 

Du må selv registrere deg for å få busskort.  

For å søke om busskort kan du gå inn her: https://skuleskyss.vlfk.no/ 

Om gratis skoleskyss 

Videregående skoleelever kan ha rett på gratis skoleskyss dersom et av følgende kriterium er oppfylt: 

 • Eleven bor utenfor ungdomsbillett-sonen og har lengre enn seks kilometer skolevei. 
 • Eleven er fylt 21 år og har lengre enn seks kilometer skolevei (målt langs korteste farbare veg). 
 • Elever med varig eller midlertidig funksjonshemning/sjukdom kan ha rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde. 

Tilrettelagt skoleskyss 

Du kan søke om tilrettelagt skyss dersom et av følgende vilkår er oppfylt: 

 • behov for skyss grunnet varig funksjonshemming/sykdom 
 • manglende kollektivtilbud på strekning der eleven har rett til skoleskyss 

Søknader om skyss på medisinsk grunnlag må være dokumentert med legeerklæring.  

Du kan finne legeerklæringsskjema på https://www.skyss.no/skoleskyss 

Lån og stipend

Vi er godkjent for lån og stipend i lånekassen.

Lnekassen RGB farger

Read more …Praktisk informasjon

 • Hits: 5069

Kontakt oss

Skolen vår ligger i vakre omgivelser i Skjoldabukta ved Nordåsvannet.

Kontakt oss

 • Steinerskolen på Skjold, videregående skole

  Postadresse:
  Harald Skjoldsveg 32,
  5236 RÅDAL

  Besøksadresse:
  Harald Skjoldsveg 50,
  5236 RÅDAL

 • Felleskontor

  55 11 23 90 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Rådgiver

  Nina Vaksdal
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  55 11 23 93 480 42 457

 • Kantine

  55 11 23 92

60.3105,5.3263

Steinerskolen på Skjold vidergående skole

Harald Skjoldsveg 50,
5236 RÅDAL

Read more …Kontakt oss

 • Hits: 9803